აკვარიუმის წონა

კალკულატორი

აკვარიუმის წონა მნიშვნელოვან პარამეტრს წარმოადგენს აკვარიუმის საიმედობის გაანგარიშებისთვის. რაც მეტია გამართული აკვარიუმის მასა, მით მეტია დატვირთვა მის სადგამსა და ოთახის იატაკზე. სადგამი თავისუფლად უნდა უძლებდეს სავსე აკვარიუმის წონას. ბინაში დიდი ზომის აკვარიუმის დადგმისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას საცხოვრებელი ფართის იატაკებზე დასაშვები ზღვრული დატვირთვა (800-1200 კგ/მ2).

გამართული აკვარიუმის წონის გაანგარიშებამდე ჯერ ცარიელი აკვარიუმის მასა დავადგინოთ. ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ იმ შემთხვევაში, თუ აპირებთ აკვარიუმის გადაადგილებას (მაგალითად, ახალ ბინაში გადასვლის დროს).

ცარიელი აკვარიუმის წონა

კალკულატორი
წონაკგ
* კალკულატორი გათვლილია ღია ტიპის სტანდარტული მართკუთხა აკვარიუმის წონის გაანგარიშებაზე.
* დანარჩენი პარამეტრებისგან განსხვავებით, მინის სისქე მითითებულია მილიმეტრებში.

სავსე აკვარიუმის წონა

სავსე აკვარიუმის წონის გაანგარიშების დროს მხედველობაში მიიღება ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა ცარიელი აკვარიუმის მასა, მოცულობა, ზედა ცარიელი სივრცე და გრუნტის ფენის სიმაღლე.

კალკულატორი
წონაკგ
* კალკულატორი გათვლილია ღია ტიპის სტანდარტული მართკუთხა აკვარიუმის წონის გაანგარიშებაზე.
* დანარჩენი პარამეტრებისგან განსხვავებით, მინის სისქე მითითებულია მილიმეტრებში.
* კალკულატორი არ ითვალისწინებს ქვების, დეკორაციების, შიდა ხელსაწყოებისა და საფარი მინის წონას.
აკვარიუმის წონა